terug  
 
 
Algemene Voorwaarden:
- Aanpasbare pagina :  Huur van een zelfaanpasbare pagina op de website van Lokaalweb.be, met login en paswoord, beheerd door de klant, inbegrepen : openingsuren, links naar social media en website, map met adres naar het pand, vermelding telefoonnummer en e-mail, text en logo, koppeling naar Google Maps en Google Places (aanmelding door de huurder). Huur is doorlopend en telkens voor één jaar, deze gaat in bij activatie, opzeggen kan ten allen tijde via de login.

- Virtuele voorstelling :  Bestaat uit 1 beeld van 360° graden in één ruimte , op zelfde locatie  tot max 60 m2, enkel te gebruiken op eigen website van de klant en rechten blijven bij Lokaalweb.be. Opnamen worden  gemaakt met  IRIS360 camera, ontwikkeld voor Google streetview. Verplaatsings kosten bij opnamen buiten het grondgebied "groot Dendermonde"   0,35-€ per kilometer. In combinatie met aanpasbare pagina bij Lokaalweb.be worden de rechten overgedragen en kunnen de beelden worden  gebruikt voor diverse doelen.

- Virtuele Tour :  Meerdere 360° beelden gekoppeld op zelfde locatie, met geïmplementeerde doorklik knoppen, zodat u van het ene beeld naar het volgende klikt, deze knoppen bevatten de naam van het beeld/item/plaats. Inbedding van uw logo en text/hyperlinks. 1 é beeld gelijk aan "virtuele voorstelling, alle bijkomende beelden 25- €/beeld, aantal onbeperkt. In combinatie met aanpasbare pagina bij Lokaalweb.be worden de rechten overgedragen en kunnen de beelden worden  gebruikt voor diverse doelen.

- Foto reportage :  Aanmaak  foto album op aanpasbare pagina, het nemen van/tot 10 foto's op zelfde locatie die vermeld is op de aanpasbare pagina en het plaatsen van de beelden in het foto album.

- Activatie en integratie :  Aanmaak aanpasbare pagina met invullen basis vermeldingen en informatie, aanmelden en aanmaak bij Google en Google Maps.
 
- Algemeen :  Aanpasbare pagina kan enkel geactiveerd worden met eigen werkend e-mail adres (verplicht). 
Vermelding van concurrerende texten of afbreuk maken aan een andere pagina is niet toegelaten, texten en afbeeldingen moeten betrekking hebben op het eigen bedrijf en/of produkt waarvoor de aanpasbare pagina is aangemaakt.  Lokaalweb.be en het management zijn niet verantwoordelijk voor wat gepubliceerd wordt op de aanpasbare pagina's beheerd door de huurder. Wanneer Lokaalweb.be onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Lokaalweb.be de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie.  De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Lokaalweb.be is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever geplaatste beelden, teksten en/of content op een aanpasbare pagina.  Bij de uitvoering van de overeenkomst is Lokaalweb.be  slechts gehouden door een middelenverbintenis en niet door een resultaatsverbintenis. Bij de hosting van een aanpasbare pagina kan Lokaalweb.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor onderbrekingen buiten haar wil om.  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vormen leveringstermijnen steeds een indicatie en kunnen zij niet beschouwd worden als een uitdrukkelijke verbintenis. Een laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
 
- Betaling : Tenzij anders overeengekomen is de factuur betaalbaar contant ter domicilie van Lokaalweb.be. Bank- of andere overschrijvingskosten voortvloeiend uit de betaling van de factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand geldt daarbij als een volledige maand.
In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het zenden van een aangetekend herinneringsschrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 Euro. De forfaitaire verhoging ontzegt de schuldenaar niet het recht termijnen te vragen en is slechts van toepassing ingeval het hoofdbedrag van de factuur niet voor ernstige betwisting vatbaar is. Ingeval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen houdt Lokaalweb.be zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in zijn bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract op te zeggen.  Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op het stadium van uitvoering waarin de goederen zich bevinden.

Het Belgische recht is van toepassing op alle offertes, opdrachten, leveringen en overeenkomsten.
Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van Lokaalweb.be gevestigd is.
 
Lokaalweb.be 
Leopold II Laan 35  
9200 Dendemonde 
BTW: BE 0829-923-981
Bank:  BE 52.0004.1304.6309
 
 
    
 
  LOGIN


LOKAALWEB Media
Leopold II Laan 35
9200 Dendermonde
052.20.06.62
0470.20.06.00
info@lokaalweb.be